NÄSIJÄRVEN PURJEHDUSSEURA-

NÄSIJÄRVEN PURJEHDUSSEURA - NÄSIJÄRVI SEGELSÄLLSKAP RY:N SÄÄNNÖT

Seuran nimi on Näsijärven Purjehdusseura-Näsijärvi Segelsällskap ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.

Seuran tarkoituksena on purjehdus- ja moottorivenekilpailujen, matka- ja yhteispurjehdusten järjestämisen sekä muiden vastaavanlaisten keinojen avulla herättää ja ylläpitää harrastusta veneurheiluun ja merimiestaitoon, harjoittaa valistustoimintaa merikelpoisten alusten rakentamisessa, käyttämisessä ja hoidossa sekä kehittää jäsentensä tietoja ja taitoja merenkulussa, turvallisessa veneilyssä, pelastustoimissa sekä ympäristön tilaan liittyvissä kysymyksissä.

Toimintansa rahoittamiseksi seura toimeenpanee juhlatilaisuuksia, näyttelyitä, arpajaisia, myyjäisiä ja harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa. Jäsenten yhdistykselle maksettavista liittymis- ja jäsenmaksuista päättää syyskokous vuodeksi kerrallaan.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta- ja kiinteää omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa jäsenilleen tai siihen osallisille taloudellista voittoa, hyötyä tai muuta etuisuutta eikä seuran toiminta muutoinkaan ole pääasiassa taloudellista.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus päätöksellään hyväksyä hyvämaineisen henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän kahden jäsenen suosituksen perusteella.

Varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, puolisojäsenet, ulkopaikkakuntalaisjäsenet ja iältään 16-22-vuotiaat nuorisojäsenet sekä iältään alle 16-vuotiaat juniorijäsenet. Puolisoista vain ensimmäinen vuosijäsen maksaa liittyessään liittymismaksun. Juniorijäsen ei maksa liittymismaksua. Puolisojäsenellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvaa avio- tai avopuolisoa.

Kaikki varsinaiset jäsenet maksavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri ryhmille.

Jäsen, joka on kolmenkymmenen vuoden ajan keskeytymättä suorittanut jäsenmaksun, vapautuu jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta, kuitenkin niin, ettei alle 20-vuotiaana suoritettuja jäsenmaksuja aikaa laskettaessa oteta huomioon.

Maksamalla kerralla 20 vuoden jäsenmaksun vapautuu jäsen vastaisien jäsenmaksujen suorittamisvelvollisuudesta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua erityisesti seuran tarkoitusperiä edistänyt henkilö, mikäli ehdotus saa taakseen vähintään 2/3 äänten enemmistön. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan näiden sääntöjen edellyttämät taloudelliset velvoitteensa seuralle toimintavuoden loppuun saakka.

Jäsenelle, joka rikkoo näitä sääntöjä, väärinkäyttää seuran lippua tai seuran sääntöjen ja määräysten mukaisia oikeuksia tai jäsenenä vahingoittaa seuran arvovaltaa, voi hallitus antaa varoituksen tai erottaa hänet jäsenyydestä.

Mikäli seuran jäsen on laiminlyönyt suorittaa yhden vuoden jäsenmaksuvelvoitteensa tai laiminlyö muut säännöissä määrätyt velvoitteensa, hallitus voi erottaa hänet seurasta.

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana kommodori, varapuheenjohtajina kaksi varakommodoria ja kuusi jäsentä. Kommodori ja varakommodorit valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi toimintavuodeksi siten, että kaksi eroaa vuosittain eikä heitä voida välittömästi valita uudelleen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsenistä, joista yksi on kommodori, on läsnä.

Hallituksen jäsenten vaali on toimitettava lippuäänestyksellä, mikäli ehdotusten lukumäärä on suurempi kuin täytettävien hallituspaikkojen määrä. Kuhunkin kommodorin tehtävään valitaan henkilöt omassa äänestyksessään. Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan yhdellä äänestyksellä, jolloin eniten ääniäsaaneet valitaan.

Äänestyksessä annetaan ääniä enintään niin monelle eri ehdokkaalle kuin vapaita hallituspaikkoja on.

Seuran nimen kirjoittaa kommodoreista kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa.

Hallitus valitsee seuralle sihteerin ja muut toimihenkilöt sekä asettaa avukseen tarpeelliset osastot, lautakunnat ja toimikunnat.

Seuran tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa on annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien lausunto kevätkokoukselle on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Seuran varsinaiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai enintään kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt ja esittänyt ne asiat, jotka kokouksessa halutaan käsiteltäviksi.

Seuran kokoukset, joiden ajan ja paikan määrää hallitus, pidetään seuran kotipaikkakunnalla.

Kutsu seuran kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella lähetetyllä kirjeellä tai julkaisemalla se yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot julkaistaan seuran ilmoitustaululle asetetuin ilmoituksin tai muulla soveliaalla tavalla.

10§

Seuran syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Valitaan kaksi äänten laskijaa, jotka toteavat kokouksen osanottajien määrän.
4. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus.
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi
  a. kommodori ja kaksi varakommodoria,
  b. kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle,
  c. kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
  d. kunniamerkkineuvosto.
8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§

Seuran kevätkokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Valitaan kaksi äänten laskijaa, jotka toteavat kokouksen osanottajien määrän.
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§

Asiat, jotka jäsen haluaa saada seuran kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

13§

Kokouksissa ratkaistaan asiat, ellei säännöissä ole toisin määrätty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.

Äänioikeutettuja ovat kunniajäsenet, vuosijäsenet, puolisojäsenet, ulkopaikkakuntalaisjäsenet ja iältään täysi-ikäiset nuorisojäsenet. Kannatusjäsenillä ja juniorijäsenillä ei ole äänioikeutta.

14 §

Kommodorilla ja varakommodoreilla on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kaikkien toimielinten kokouksissa.

Kommodorin ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään jompikumpi varakommodori.

15§

Seura voi jakaa ansioituneille jäsenilleen ja muille seuran hyväksi toimineille kunnia-, ansio- ja harrastusmerkkejä erikseen laadittujen sääntöjen mukaan.

16§

Seuran veneluetteloon merkitty alus ei saa samanaikaisesti kuulua toisen seuran veneluetteloon.

17§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai seura purkaa ainoastaan päätöksellä, joka on tehty kahdessa perättäisessä kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Jälkimmäinen kokous voidaan pitää aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta. Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät sääntömuutoksesta huolimatta.

18§

Sitten, kun päätös seuran purkamisesta on vahvistettu, luovutetaan seuran puhdas omaisuus toiselle samankaltaiselle veneilyä harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

19§

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.Nämä säännöt on hyväksytty yleisessä kokouksessa 23.5.2009.
Nämäsäännöt on hyväksytty ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 27.5.2009
Merkitty yhdistysrekisteriin muotoseikkojen teknisten muutosten jälkeen tällaisessa muodossa hyväksytyksi.